دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

کارگاه غیرهمزمان آشنایی با تهیه بوم کسب و کار

پیرو اطلاعیه پیشین گروه کامپیوتر فنی و حرفه و کاردانش استان، کلیه هنرآموزان و سرپرست بخش‌های کامپیوتر هنرستان‌های کار دانش و فنی و حرفه ای استان می‌توانند با مشاهده فیلم‌های آموزشی و تهیه بوم کسب و کار و ارسال آن برای گروه کامپیوتر استان تا حداکثر ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ از گواهی کاراگاه بهره مند شوند.

راهنمای مدل کسب و کار یا بیزینس مدل

شایسته است پس دریافت فیلم‌های آموزشی، فایل ورد قابل ویرایش بوم کسب و کار را با یک کسب و کار حقیقی یا غیر حقیقی خود مطابق آموخته ها تکیمل کرده و به آدرس پست الکترونیک fanicomputersb@gmail.com ارسال نمایید.

نمونه های برتر بوم کسب و کار به گروه کارآفرینی استان هم تحویل داده خواهد شد تا همکاران محترم در صورت امکان از امتیاز بیشتری بهره‌مند شوند.

فیلم‌های تفکیک شده هر بخش بوم و کسب و کار:

مشتریان

ارتباط با مشتریان

کانال های توزیع

ارزشهای پیشنهادی

فعالیتهای کلیدی

منابع کلیدی

شرکای کلیدی

جریان درآمدها

ساختار هزینه

Mission News Theme by Compete Themes.