دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

رشته تولید محتوای آموزش الکترونیکی

جدول دروس:

منابع آموزشی

  • نکته مهم: کتاب های تالیفی سال های قبل از ۱۴۰۱ مربوط به استانداردهای قدیم می باشد و صرفاً به دلیل تشابه محتوا با استاندارد پیشنهاد شده اند.لذا ممکن است با استاندارد (از نظر محتوا و نرم افزارهای مورد استفاده ) تفاوت هایی داشته باشند که هنرآموز مربوطه می بایست با استفاده از منابع کمک آموزشی دیگر تمام سرفصل های استاندارد را به طور کامل تدریس نماید. 

 

Mission News Theme by Compete Themes.