دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

فیلم های آموزشی نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

پودمان اول: راه اندازی و کاربری رایانه

واحد یادگیری ۱: آماده سازی رایانه

کارگاه ۱: بررسی اتصالات رایانه – صفحه ۱۱ تا ۱۵ –  دانلود

کارگاه ۲: استفاده از ماوس و صفحه کلید – صفحه ۱۵ تا ۱۹ –  دانلود

کارگاه ۳: بررسی محیط سیستم عامل – صفحه ۱۹ تا ۲۲ – دانلود

کارگاه ۴: بررسی اجزای پنجره ها – صفحه ۲۳ تا ۲۴ –  دانلود

کارگاه ۵: مرتب سازی و جا به جایی پنجره ها – صفحه ۲۵ تا ۲۶ –  دانلود

کارگاه ۶: سازماندهی چند میزکار(Multi Desktop) – صفحه ۲۷ تا ۲۸ – دانلود

واحد یادگیری ۲: مدیریت پرونده ها و پوشه ها

کارگاه ۱: نمایش پرونده ها، پوشه ها و درایوها – صفحه ۳۱ تا ۳۴ – دانلود

کارگاه ۲: ایجاد پرونده و پوشه – صفحه ۳۴ تا ۳۵ – دانلود

کارگاه ۳: انتخاب پرونده ها و پوشه ها – صفحه ۳۶ تا ۳۷ – دانلود

کارگاه ۵: سازماندهی پرونده ها و پوشه ها – صفحه ۴۰ تا ۴۱ – دانلود قسمت اولقسمت دوم

کارگاه ۶: جست وجوی پرونده ها و پوشه ها – صفحه ۴۲ تا ۴۴ – دانلود قسمت اولقسمت دوم

کارگاه ۷ و ۸: فشرده سازی پرونده ها و پوشه ها – صفحه ۴۵ تا ۴۹ – دانلود

پودمان دوم: کاربری سیستم عامل

واحد یادگیری ۳: کار با نرم افزارهای جانبی سیستم عامل و نصب نرم افزار

فیلم ۱: ویرایشگرهای متنی – نرم افزارهای گرافیکی – دانلود

فیلم ۲: نرم افزارهای صوتی و تصویری – دانلود

فیلم ۳: Skype, Map – دانلود

فیلم ۴: Weather, Alarm & Clock, Calc, Sticky Notes – دانلود

فیلم ۵: انواع حافظه های جانبی – ضبط روی لوح نوری – دانلود

فیلم ۶: بدافزارها و نرم افزارهای امنیتی – دانلود

واحد یادگیری ۴: تنظیمات سیستم عامل

کارگاه ۱: صفحه ۷۵ تا ۷۸ – حساب کاربری (User Accounts) – دانلود

کارگاه ۲: صفحه ۷۹ تا ۸۲ – سفارشی کردن میزکار – دانلود

کارگاه ۳ و ۴ و ۵: صفحه ۸۳ تا ۸۸ – تنظیم زمان و تاریخ و زبان و حذف و نصب اجزا و برنامه ها – دانلود

پودمان سوم: کار با نرم افزارهای اداری

واحد یادگیری ۵: کار با نرم افزار واژه پرداز

کارگاه ۱: ایجاد سند در واژه پرداز – صفحه ۹۳ تا ۹۵ – دانلود

کارگاه ۲: تنظیمات صفحه – صفحه ۹۵ تا ۹۶ – دانلود

کارگاه ۳: ویرایش متن – صفحه ۹۷ – دانلود

کارگاه ۴: ایجاد فهرست نشاندار و شماره دار – صفحه ۹۸ تا ۹۹ – دانلود

کارگاه ۵: نسخه برداری و انتقال متن –  صفحه ۱۰۰ – دانلود

کارگاه ۶ : تنظیمات بند – صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۳ – دانلود

کارگاه ۷: قالب بندی تصویر – صفحه ۱۰۴ تا  105- دانلود قسمت اولدانلود قسمت دوم

کارگاه ۸: استفاده از SmartArt – صفحه ۱۰۶ تا ۱۰۷ – دانلود

کارگاه ۹: قالب بندی صفحه – صفحه ۱۰۸ – دانلود

کارگاه ۱۰ و ۱۱ و ۱۲: درج جدول و ویرایش و حذف سلول – صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۵ – دانلود قسمت اولدانلود قسمت دوم– دانلود قسمت سوم

کارگاه ۱۳: ایجاد الگو – صفحه ۱۱۶ – دانلود

کارگاه ۱۴: ایجاد سبک – صفحه  118 – دانلود

کارگاه ۱۵: جست وجو و جایگزینی متن – صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۱ – دانلود

کارگاه ۱۶: بخش بندی سند – صفحه ۱۲۲ – دانلود

کارگاه ۱۷: درج فهرست مطالب – صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۴ – دانلود

کارگاه ۱۸: تنظیمات چاپ – صفحه ۱۲۵ تا ۱۲۶ – دانلود

واحد یادگیری ۶: کار با نرم افزارهای ارائه مطلب و نشر رومیزی

نرم افزار ارائه مطلب – تعاریف اولیه – صفحه  129 تا ۱۳۲ – دانلود قسمت اول –  قسمت دوم

کارگاه ۱: ایجاد پرونده ارائه با نرم افزار PowerPoint – صفحه  132 تا ۱۳۳ – دانلود قسمت اولقسمت دومقسمت سوم قسمت چهارمقسمت پنجم

کارگاه ۲:  ایجاد الگوی طراحی – صفحه ۱۳۴ تا ۱۳۵ – دانلود

کارگاه ۳: قالب بندی و جلوه های گذار – صفحه ۱۳۶- دانلود

کارگاه ۴: متحرک سازی اسلایدها – صفحه ۱۳۶ – دانلود قسمت اولقسمت دوم

کارگاه ۵: صداگذاری و دکمه های عملیاتی – صفحه ۱۳۷- دانلود قسمت اولقسمت دومقسمت سوم

کارگاه ۶: نمایش اسلایدها – صفحه ۱۳۸ – دانلود

کارگاه ۷: زمان بندی، فیلم برداری و بسته ارائه(Package) – صفحه ۱۳۹ – دانلود

کارگاه ۸: ایجاد پرونده نشر – صفحه ۱۴۲ – دانلود

کارگاه ۹: طراحی اولیه بروشور – صفحه ۱۴۴ – دانلود

کارگاه ۱۰: تکمیل بروشور – صفحه ۱۴۶ – دانلود

کارگاه ۱۱: ایجاد بسته نشر و به اشتراک گذاری – صفحه ۱۴۸ – دانلود

پودمان چهارم: مونتاژ رایانه

واحد یادگیری ۷: انتخاب و نصب قطعات سخت افزاری

کارگاه ۱ – کاربرد case – دانلود

کارگاه ۱ – انواع case – دانلود

کارگاه ۲ – کاربرد fan – دانلود

کارگاه ۳ – شناسایی اجزای تشکیل دهنده case – دانلود

کارگاه ۴ – انواع Motherboard  از نظر form factor – دانلود

کارگاه ۴ – اجزا Motherboard – دانلود

کارگاه ۴ – درگاه های ورودی و خروجی  – دانلود

کارگاه ۴ – شناسایی کانکتورهای مادربرد – دانلود

کارگاه ۵ – تعیین مشخصات پردازنده – دانلود

واحد یادگیری ۸: مونتاژ قطعات رایانه

پودمان پنجم: نصب و نگهداری سیستم عامل

واحد یادگیری ۹: نصب و راه اندازی سیستم عامل و تجهیزات جانبی

کارگاه ۱ و ۲ – ایجاد ایمیج از لوح نوری و تبدیل حافظه فلش به رسانه راه انداز – صفحه ۲۰۳ تا ۲۰۶ – دانلود

کارگاه ۳ و ۴ – ایجاد ماشین مجازی و نصب سیستم عامل – صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۱ – دانلود

کارگاه ۵ – نصب راه انداز سخت افزارها – صفحه ۲۱۲ تا ۲۱۳ – دانلود

کارگاه ۶ – راه اندازی چاپگر(Printer) – صفحه ۲۱۴ تا ۲۱۸ – دانلود

کارگاه ۷ – راه اندازی پویشگر(Scanner) – صفحه ۲۱۹ – دانلود

کارگاه ۸ و ۹ – راه اندازی وب کم(Webcam) و راه اندازی میکروفن(Microphone) – صفحه ۲۲۰ تا ۲۲۲ – دانلود

واحد یادگیری ۱۰: نگهداری سیستم های رایانه ای

کارگاه ۱ و ۲ – پشتیبان گیری با استفاده از File History و Windows Backup – صفحه ۲۲۵ تا ۲۲۸ – دانلود

کارگاه ۳ – بازیابی اطلاعات – صفحه ۲۲۹ – دانلود

کارگاه ۴ – به روزرسانی سیستم عامل – صفحه ۲۳۰ – دانلود

کارگاه ۵ – به روزرسانی نرم افزارهای کاربردی – صفحه ۲۳۰ – دانلود

کارگاه ۶ – مدیریت برنامه های در حال اجرا – صفحه ۲۳۲ تا ۲۳۶ – دانلود


فیلم های آموزشی به مرور بارگذاری می گردد

Mission News Theme by Compete Themes.