دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

دانش فنی پایه

فیلم های آموزشی دانش فنی پایه

کتاب دانش فنی پایه

پودمان اول

۱- تاریخچه و کاربرد رایانه

۲- صفحه ۸ تا ۱۱

۳- درگاه ها و دانگل – صفحه ۱۲ تا  15  بخش ۱

۴- درگاه ها و دانگل – صفحه ۱۲ تا  15 –  بخش ۲

۵- واحد حافظه – صفحه ۱۶ تا  19 –  بخش ۱

۶- واحد حافظه – صفحه ۱۶ تا  19 –  بخش ۲

۷ -مقایسه انواع حافظه و دسته بندی انواع کامپیوتر – صفحه ۲۰ تا  23 –  بخش ۱

۸ – مقایسه انواع حافظه و دسته بندی انواع کامپیوتر – صفحه ۲۰ تا  23 –  بخش ۲

۹ – فناوری ابزارهای سیار و تعریف نرم افزار  و معرفی چند نرم افزار کاربردی – صفحه ۲۴ تا  27

۱۰- نرم افزارهای سیستمی و انتخاب نرم افزار مناسب – صفحه ۲۸ تا  30 

پودمان دوم

۱- مفاهیم روشهای حل مسئله با استفاده از نرم افزار inshot  – از صفحه ۳۶ کتاب درسی

۲- حل مسئله با  نرم افزارهای Fastston و PowerPoint  – از صفحه ۳۹ تا ۴۱ کتاب درسی

۳- الگوریتم- صفحه ۴۲ تا  44

۴- صفحه ۴۵ تا  47

۵- صفحه ۴۷ تا  49

۶- صفحه ۴۹ تا  52

۷- صفحات ۵۲ تا ۵۳

۸- حل مسئله  (الگوریتم و فلوچارت )  – از صفحه  54 تا ۵۸

پودمان سوم

۱- اساس کار با رایانه – سیستم اعداد- دروازه های منطقی- جدول ارزش مکانی -۶۲ تا ۶۵ – بخش ۱

۲- اساس کار با رایانه – سیستم اعداد- دروازه های منطقی- جدول ارزش مکانی -۶۲ تا ۶۵ – بخش ۲

۳- سیستم عدد نویسی دودویی صفحات ۶۵ تا ۶۸

۴- صفحات ۶۹ و ۷۰ مبنای هگزاد دسیمال و تبدیل مبنای ۱۶ به ۱۰ و بالعکس

۵- مبنای شانزده صفحات ۷۰ تا ۷۲.

۶- حل نمونه سوالات فعالیتهای صفحه ۷۱ و ۷۲

۷- مبحث کاربرد اعداد دودویی – صفحه ۷۲

۸- کاربرد سیستم اعداد در رایانه -کاربرد اعداد هگزادسیمال ( آدرس فیزیکی کارت شبکه – رنگ های RGB)  – صفحه : ۷۳

۹- آدرس آی پی (IP Address) – صفحه ۷۴

۱۰- کدگذاری و یونیکد – از صفحه ۷۵ تا ۷۶

پودمان چهارم

۱- تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی-صفحه ۸۰تا ۸۳

۲- صفحات ۸۳ و ۸۴

۳- صفحه ۸۶ تا ۸۸

۴- صفحه ۸۸ تا ۹۳

۵-  گام ۳و ۴ طبقه بندی اطلاعات –  صفحه ۹۳ و۹۴

۶-  گام ۵ مدل سازی – صفحه ۹۵و۹۶

۷- گام ۶و۷و۸  تهیه و تنظیم گزارش – صفحه ۹۷ و۹۸

۸- گام ۹و۱۰ استقرار طرح جدید – صفحه ۹۸و۹۹

پودمان پنجم

۱- به کارگیری ربات و علم رباتیک- صفحه ۱۰۲ تا ۱۰۶

۲- رایانش ابری – از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۰

۳- صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۲ – فیلم ۱

۴- صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۲ – فیلم ۲

۵- گروه شغلی تکنسین شبکه و سیستم های رایانه ای – از صفحه ۱۱۲ تا  ۱۱۷

۶- ارگونومی – از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۲

فیلم های آموزشی به مرور بارگذاری می گردد

Mission News Theme by Compete Themes.