دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نقشه کشی فنی رایانه ای

پودمان ۱ (ترسیم با دست آزاد )

تاریخچه نقشه کشی

خطوط استاندارد ترسیمی

معرفی ابزار و لوازم نقشه کشی

ترسیم دست آزاد خطوط

ترسیم دست آزاد حجم

ترسیم دست آزاد دایره

پودمان ۲ ( تجزیه و تحلیل نما و حجم)

اجزای ترسیم

صفحات اصلی تصویر

فرجه

نما و نماگیری

ترسیم خطوط کمکی

مختصات اصلی

رنگ آمیزی

مختصات در سه نما

نماگیری از حجم

ترسیم سه نما از روی حجم

ترسیم حجم از روی سه نما

ترسیم سه نما با مختصات

پودمان ۳ (ترسیم سه نما و حجم )

فرجه و تسطیح

خط ندید

رنگ آمیزی

شماره گذاری و رنگ آمیزی احجام

کاربرد خط ۴۵ درجه

سه نما از روی مدل

تکمیل سه نما

رنگ آمیزی و نما گیری

رنگ آمیزی سطح شیب دار

سطوح شیب دار

تجزیه و شماره گذاری سطوح

ترسیم کاوالیر از روی سه نما

ترسیم تصویر مجسم کاوالیر

ترسیم احجام شیبدار

ترسیم احجام ایزومتریک

پودمان ۴ ( ترسیم با رایانه )

مراحل نصب نرم افزار اتوکد

معرفی محیط نرم افزار اتوکد

آرگونومی کار با رایانه ( بخش اول )

آرگونومی کار با رایانه ( بخش دوم )

معرفی ابزارهای نمایش

پودمان ۵ ( نقشه کشی رایانه ای )

استفاده از پنجره نوشتن چند خطی

استفاده از پنجره ویرایش اندازه

چاپ نقشه

about

intro

Mission News Theme by Compete Themes.