دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

فیلم های آموزشی توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان اول – پیاده سازی پایگاه داده :

واحد یادگیری ۱: شایستگی ایجاد پایگاه داده

۱- تاریخچه ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات و وجود داده های تکراری و وجود تداخل و دشواری در بروزرسانی داده ها- صفحه ۳ تا ۵ –  دانلود

۲- مفاهیم پایگاه داده – صفحه 6 تا ۱۰- دانلود

۳- ارتباط(Relationship) – صفحه 11 تا ۱۴ – دانلود

۴- حل مثال نمونه برای نمودار ER – صفحه ۱۴ – دانلود

۵- کارگاه ۱ – ایجاد پایگاه داده – صفحه 15 تا ۱۸ – دانلود

۶- کارگاه ۲ – طراحی جدول جدید – صفحه ۱۹ تا ۲۱ – دانلود

۷- ویژگیهای(properties) فیلدها – صفحه 22 تا ۲۳ – دانلود

۸- کارگاه ۳ – تغییر ساختار جدول – صفحه ۲۴ تا ۲۵ – دانلود

۹- کلید خارجی و کنترل یکپارچگی – صفحه ۲۶ – دانلود

۱۰- کارگاه ۴ – ایجاد ارتباط بین جدول ها – صفحه 27 تا ۲۹ – دانلود

واحد یادگیری ۲: شایستگی توسعه پایگاه داده

۱۱- کارگاه ۱ – اضافه کردن رکورد جدید به جدول با استفاده از دستورات SQL – صفحه ۳۰ تا ۳۴ – دانلود

۱۲- کارگاه ۲ – ویرایش رکوردها – صفحه ۳۴ و ۳۵ – دانلود

۱۳- کارگاه ۳ – حذف رکوردها – صفحه ۳۵ تا ۳۷ – دانلود

۱۴- کارگاه ۴ – ایجاد پرس و جو با استفاده از Wizard – صفحه 38 و ۳۹ – دانلود

۱۵- کارگاه ۵ – ایجاد پرس و جو با استفاده از دستور SELECT – صفحه ۴۰ تا ۴۲ – دانلود

۱۶- کارگاه ۶ – مرتب سازی رکوردها – دستور SELECT و استفاده از ORDER BY – صفحه ۴۲ تا ۴۴ – دانلود

۱۷- کارگاه ۷ – گروه بندی نتایج پرس و جو و استفاده از توابع تجمعی – صفحه ۴۴ تا ۴۷ – دانلود

۱۸- تمرینات بیشتر برای کارگاه ۷- صفحه ۴۷ و ۴۸ – دانلود

۱۹- کارگاه ۸ –  ایجاد گزارش با استفاده از Wizard – صفحه 48 تا ۵۱ – دانلود

۲۰- کارگاه ۹ – ویرایش گزارش – صفحه 52 تا ۵۵ – دانلود

۲۱- فاز ۱ – پروژه کتابخانه، قسمت اول – صفحه ۵۴ – دانلود

۲۲- فاز ۱ – پروژه کتابخانه، قسمت دوم – صفحه ۵۴ – دانلود

پودمان دوم – مدیریت مجموعه داده :

واحد یادگیری ۳ : شایستگی کار با ساختار تکرار

۱- کارگاه ۱ و ۲ – تبدیل روندنما به برنامه و بررسی شرایط حلقه تکرار معین- صفحه ۵۸ تا ۶۵ – دانلود

۲-کارگاه ۳ و ۴ – کار با متغیر خارج بلاک و محاسبه مجموع – صفحه ۶۵  تا ۶۶ – دانلود

۳-کارگاه ۵ – خروج زودرس از حلقه – صفحه ۶۷ تا ۶۸ – دانلود

۴- کارگاه ۶ و ۷ – به کارگیری حلقه while و یافتن بزرگترین مقدار –  صفحه ۷۰ تا ۷۳ – دانلود

۵- کارگاه ۸ – کاربرد حلقه های متداخل – صفحه ۷۵ – دانلود

۶- کارگاه ۹ – توسعه حلقۀ متداخل – صفحه ۷۵ تا ۷۷ – دانلود

واحد یادگیری ۴ : شایستگی کار با آرایه

۷- کارگاه ۱ – تعریف و مقداردهی آرایه – صفحه ۷۸ تا ۸۴ – دانلود

۸- کارگاه ۲ – نمایش عناصر آرایه – صفحه ۸۵ تا ۸۶ – دانلود

۹- کارگاه ۳ – پیمایش آرایه – صفحه ۸۶ تا ۸۷ – دانلود

۱۰- کارگاه ۴ – پیمایش نویسه های رشته – صفحه ۸۸ تا ۸۹ – دانلود

۱۱- کارگاه ۵ – ویرایش عناصر آرایه – صفحه ۸۹ تا ۹۰ – دانلود

۱۲- جست و جو در آرایه – صفحه ۹۱ – دانلود

۱۳- کارگاه ۶ – پیاده سازی جست وجوی خطی – صفحه ۹۲ تا ۹۳ – دانلود

۱۴- کارگاه ۷ – متدهای کلاس Array  – صفحه ۹۴ تا ۹۵ – دانلود

۱۵- فاز ۲ – صفحه ۹۶ – قسمت اول – دانلود

۱۶- فاز ۲ – صفحه ۹۶ – قسمت دوم – دانلود

۱۷- فاز ۲ – صفحه ۹۶ – قسمت سوم – دانلود

پودمان سوم – طراحی واسط گرافیکی :

واحد یادگیری ۵ : شایستگی ایجاد واسط گرافیکی کاربر

۱- آشنایی با پروژه های ویندوزی و واسط گرافیکی کاربر – صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۲- دانلود

۲- کارگاه ۱ – تنظیم ویژگی های فرم – صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۵ – داتلود

۳- کارگاه ۲ و ۳ – استفاده از کنترل برچسب و کادر متن و دکمه در واسط کاربری – صفحه ۱۰۶ تا ۱۰۹ – داتلود

۴- کارگاه ۴ – ایجاد واکنش به رویداد کلیک – صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۳ – داتلود

۵- کارگاه ۵ و ۶ – اضافه کردن تصویر به پوشه منابع Resource و استفاده از کنترل کادر تصویر در برنامه – صفحه ۱۱۴ تا ۱۱۶ – داتلود

۶- کارگاه ۷ – تغییر اندازه و محل کنترل روی فرم – صفحه ۱۱۶ تا ۱۱۹ – دانلود

۷- کارگاه ۸ و ۹ – کادرهای محاوره ای – صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۲ – دانلود

۸- کارگاه ۱۰ – کادر پیام – صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۴- دانلود

۹- TextLength – صفحه ۱۲۵- دانلود

۱۰- تمرین کادرهای محاوره ای و کادر پیام – صفحه ۱۲۶- دانلود

واحد یادگیری ۶ : شایستگی کار با کنترل های پیشرفته

۱۱- کارگاه ۱ – زمان سنج – صفحه ۱۲۸ تا ۱۲۹ – دانلود

۱۲- کارگاه ۲ – زمان سنج دیجیتال – صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۱ – دانلود

۱۳- کارگاه ۳ – دکمه رادیویی و کادر علامت – صفحه ۱۳۳ تا ۱۳۴ – دانلود

۱۴- کارگاه ۴ – دسته بندی کنترل ها و کلاس Random – صفحه ۱۳۵ تا ۱۳۶ – دانلود

۱۵- تولید اعداد تصادفی با کلاس Random – صفحه ۱۳۷ تا ۱۳۸ –  دانلود

۱۶- کارگاه ۵ – دسته بندی کنترل ها با کنترل TabControl- صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۱ –  دانلود 

۱۷- کارگاه ۶ – ایجاد پروژه های چندفرمی – صفحه ۱۴۲ تا ۱۴۵ – دانلود 

۱۸- کارگاه ۷ – کنترل کادر فهرست و کادر ترکیبی – صفحه ۱۴۶ تا ۱۴۸ – دانلود 

۱۹- فعالیت هنرجو با موضوع کنترل کادر فهرست و کادر ترکیبی – صفحه ۱۴۸- دانلود

پودمان چهارم – توسعه واسط گرافیکی :

واحد یادگیری ۷: شایستگی کار با ماوس و منو

کارگاه ۱ – واکنش برنامه به رویدادهای ماوس – صفحه ۱۵۴ تا ۱۵۷ – دانلود

کارگاه ۲ – رویدادهای MouseDown و MouseUp – صفحه ۱۵۸ تا ۱۵۹ – دانلود

کارگاه ۳ – رویدادهای MouseEnter و MouseLeave – صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۲ – دانلود

کارگاه ۴ – آرگومان های رویدادهای ماوس – صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۴ – دانلود

کارگاه ۶ – ایجاد منو با کنترل MenuStrip – صفحه ۱۶۷ تا ۱۶۹ – دانلود

کارگاه ۷ – سفارشی کردن منو – صفحه ۱۷۰ تا ۱۷۱ – دانلود

کارگاه ۸ – رویداد برای گزینه های منو – صفحه ۱۷۲ تا ۱۷۳ – قسمت اول – دانلود

کارگاه ۸ – رویداد برای گزینه های منو – صفحه ۱۷۲ تا ۱۷۳ – قسمت دوم – دانلود

کارگاه ۹ – طراحی منوی زمینه – صفحه ۱۷۴ – دانلود

کارگاه ۱۰ – پروژه با منو – صفحه ۱۷۴ تا ۱۷۷ – قسمت اول – دانلود

کارگاه ۱۰ – پروژه با منو – صفحه ۱۷۴ تا ۱۷۷ – قسمت دوم – دانلود

واحد یادگیری ۸: شایستگی کار با صفحه کلید

کارگاه ۱ – رویدادهای صفحه کلید برای فرم – صفحه ۱۸۰ تا ۱۸۱ – دانلود

کارگاه ۲ – ترتیب رخداد رویدادهای صفحه کلید – صفحه ۱۸۲ تا ۱۸۳- دانلود

کارگاه ۳ – رویداد KeyDown و KeyUp – صفحه ۱۸۴- دانلود

کارگاه ۴ – آرگومان e در رویداد KeyDown و KeyUp – صفحه ۱۸۵ تا ۱۸۸ – قسمت اولقسمت دوم

کارگاه ۵ – واکنش برنامه به فشردن کلیدهای ترکیبی – صفحه ۱۸۹ – دانلود

کارگاه ۶ – فوکوس(Focus) – صفحه ۱۹۰ – دانلود

کارگاه ۷ – استفاده از نوع داده شمارشی Keys – صفحه ۱۹۱ – دانلود

کارگاه ۸ – رویداد KeyDown کنترل کادرمتن – صفحه ۱۹۳ – دانلود

کارگاه ۹ – استفاده از متدهای نوع داده char – صفحه ۱۹۵ تا ۱۹۷ – دانلود

کارگاه ١٠ و ۱۱ و ۱۲ – بررسی متدهای رشته ای و کار با متد CompareTo و Trim و IndexOf و Replace – صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۱ –  دانلود

پودمان پنجم – مدیریت پایگاه داده :

واحد یادگیری ۹: شایستگی مدیریت پایگاه داده

کارگاه ۱ – پرونده و انواع آن و نوشتن در پرونده – صفحه۲۰۷ تا ۲۰۹ – دانلود

کارگاه ۲ – پروژه Notepad – صفحه ۲۱۰ تا ۲۱۲ – دانلود

کارگاه ۳ – خواندن از پرونده متنی با متد ReadAllText – صفحه ۲۱۳ –  دانلود

کارگاه ۴ – خواندن از پرونده متنی با متد ReadAllLines و فعالیت کارگاهی صفحه  ۲۱۱ و صفحه ۲۱۴ –  دانلود

کارگاه ۵ – مدیریت خطا با دستور try-catch – صفحه ۲۱۵ تا ۲۱۶ –  دانلود

مشاهده فهرست پرونده ها و پوشه ها و کلاس Directory و Path – صفحه ۲۱۷ –  دانلود

کارگاه ۶ – کاربرد کلاس Directory و Path – صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۰ –  دانلود

کاربرد پایگاه داده و ایجاد آن – صفحه  ۲۲۱ تا ۲۲۳ –  دانلود

کارگاه ۷ – ارتباط با پایگاه داده از طریق Wizard – صفحه ۲۲۳ تا ۲۲۵ – دانلود

کارگاه ۸ –  سفارشی سازی کنترل DataGridView  – صفحه ۲۲۶ – قسمت اولقسمت دوم

 کارگاه ۹ –  مقید سازی کنترل ها – صفحه  ۲۲۷ تا ۲۲۸ – دانلود

کارگاه ۱۰ – بارگزاری داده و پیمایش رکوردها در DataGridView – صفحه ۲۲۹ – دانلود

کارگاه ۱۱ – دسترسی به خانه های DataGridView – صفحه ۲۳۰ – دانلود

کارگاه ۱۲ – جستجو در جدول – صفحه ۲۳۱ تا ۲۳۴ –  دانلود

کارگاه ۱۳ – جستجوی ترکیبی در جدول – صفحه ۲۳۵ تا ۲۳۶ – دانلود

کارگاه ۱۴ – درج یک رکورد در جدول – صفحه  ۲۳۷ تا ۲۳۸ – دانلود

کارگاه ۱۵ – حذف رکورد از جدول – صفحه  ۲۳۹ – دانلود

کارگاه ۱۶ – ویرایش رکورد در جدول – صفحه ۲۴۰ – دانلود

کارگاه ۱۷ – درج و حذف سطر از DataGridView – صفحه  ۲۴۱ تا ۲۴۵ – قسمت اولدوم

کارگاه ۱۸ – مدیریت خطا در برنامه پایگاه داده – صفحه  ۲۴۵ تا ۲۴۶ – دانلود

کارگاه ۱۹ – توسعه پروژه فروشگاه – صفحه ۲۴۶ – دانلود


فیلم های آموزشی به مرور بارگذاری می گردد

Mission News Theme by Compete Themes.