دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

دانش فنی تخصصی

فیلم های آموزشی دانش فنی تخصصی

کتاب دانش فنی تخصصی

پودمان اول

۱- دسته بندی و انتخاب شبکه

۲- رسانه های انتقال و پروتکل – از صفحه ۹ تا ۱۵ کتاب درسی

۳- همبندی  – از صفحه ۱۵ تا ۱۸ کتاب درسی

۴- سیستم عامل شبکه  – از صفحه ۱۸ تا ۲۱ کتاب درسی

پودمان دوم

۱- امنیت – صفحات ۲۵ تا ۲۸

۲-  انواع تهدیدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات -از صفحه ۲۹ تا ۳۳ کتاب درسی

۳- اهمیت رمزنگاری – صفحات ۳۳ تا ۳۷

۴- اهمیت ثبت نگاری – از صفحه ۳۷ تا ۴۰ کتاب درسی

۵- صفحات ۴۱ تا ۴۴

۶- صفحات ۴۴ تا ۴۸

پودمان سوم

۱- Lesson 1 -Resources – از  صفحه ۵۳تا ۵۷

۲- Lesson 2  -Computer Science Keywords – از  صفحه ۵۷ تا ۶۰

۳-  Lesson 3 – Polysemous Words – از  صفحه ۶۱ تا ۶۴

۴-  Lesson 4 – Google Translate – بخش ۱ از  صفحه ۶۵ تا ۶۸- در اندرویید

۵-  Lesson 4 – Google Translate – بخش ۲ از  صفحه ۶۵ تا ۶۸ در وب

۶-  Lesson 5 – Tooltips and Errors – از  صفحه ۶۹ تا ۷۳

۷-   Lesson 6 – User Guide – از  صفحه ۷۴ تا ۷۷

۸- Lesson 7 – Practice and Repeat – از  صفحه ۷۸ تا ۸۲

پودمان چهارم

۱- فضای مجازی از صفحه ۹۷ تا ۱۰۱

۲- شبکه های مجازی از صفحه ۱۰۲ تا ۱۰۵

۳- فرهنگ فضای مجازی از صفحه ۱۰۶ تا ۱۰۷

۴- فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۰

۵- راهبرد محتوایی در شبکه های اجتماعی از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۱

۶- تولید محتوای مناسب در شبکه های اجتماعی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۴

۷- ارائه و ظهور در شبکه های مجازی صفحه ۱۱۴ تا ۱۱۷

۸- بازاریابی شبکه های اجتماعی از صفحه ی ۱۱۸ تا ۱۲۰

۹- بازاریابی شبکه های اجتماعی از صفحه ی ۱۲۱  تا ۱۲۳

پودمان پنجم

۱- هوش مصنوعی -۱۲۵ تا ۱۳۰

۲- حال و آینده هوش مصنوعی – ۱۳۱ – ۱۳۵

۳- کاربرد هوش مصنوعی -۱۳۵ تا ۱۳۸

۴- تاثیر هوش مصنوعی در بازی های رایانه ای صفحه ۱۳۸ تا۱۴۰

۵- پردازش تصویر وبینایی ماشین – صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۵

۶- شبکه عصبی مصنوعی از صفحه ۱۴۶ تا ۱۴۹

۷- هوش گروهی صفحه ۱۵۰ تا ۱۵۵

فیلم های آموزشی به مرور بارگذاری می گردد

Mission News Theme by Compete Themes.