دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نامه های ارسالی

ردیف موضوع نامه شماره نامه تاریخ ارسال تصویر نامه ارسالی
۱ برگزاری کارگاه مجازی کامپیوتر ۴۹۰۰/۲۶۷۸۵۷/۴۳۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ کارگاه مجازی
۲ برگزاری کارگاه آموزشی مجازی کشوری رشته کامپیوتر ۴۹۰۰/۲۶۹۷۲۵/۴۳۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ کارگاه مجازی
۳ ارسال برنامه عملیاتی گروه آموزشی کامپیوتر استان ۴۹۰۰/۲۷۱۱۸۱/۴۳۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ تصویر نامه ارسالی

تصویر برنامه عملیاتی

۴ برگزاری کارگاه آموزشی مجازی کشوری رشته کامپیوتر ۴۹۰۰/۲۷۲۵۷۷/۴۳۷ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ کارگاه آموزشی
۵ برگزاری کارگاه های آموزشی مجازی بلاکچین و آشنایی با المپیاد ملی مهارت ۴۹۰۰/۲۷۶۶۶۹/۴۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ کارگاه های آموزشی
Mission News Theme by Compete Themes.